piątek, 19 kwietnia, 2024

Statut

STATUT MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „STAL” NOWA DĘBA
Tekst jednolity przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu z dnia 21 kwietnia 2012 roku.ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania i siedziba.
§ 1 1. Stowarzyszenie zwane dalej Klubem Sportowym nosi nazwę: Miejski Klub Sportowy „STAL” Nowa Dęba i jest kontynuacją Klubu Sportowego „STAL” Nowa Dęba. 2. Miejski Klub Sportowy „STAL” Nowa Dęba może posługiwać się nazwą skróconą: MKS „STAL” Nowa Dęba. 3. Klub Sportowy działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach.
§ 2 Miejski Klub Sportowy jest stowarzyszeniem zajmującym się propagowaniem i organizowaniem sportu i rekreacji.
§ 3 Terenem działania Klubu Sportowego jest miasto i gmina Nowa Dęba.
§ 4 Siedzibą Klubu Sportowego jest miasto Nowa Dęba.
§ 5 1. Godłem Klubu Sportowego jest niebieskie koło zębate na czerwonym polu z wpisaną w nie żółtą literą „S” na której tle znajduje się owoc dębu. 2. Barwami Klubu Sportowego są kolory: niebieski i żółty.

ROZDZIAŁ II

Cele Klubu Sportowego i sposoby ich realizacji.
§ 6 Celem działania Klubu Sportowego jest promowanie, organizowanie i propagowanie: 1. kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz stwarzanie odpowiednich warunków do ich uprawiania, 2. ochrony i promocji zdrowia, 3. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
§ 7 W celu realizacji zadań określonych w § 6 Klub Sportowy: 1. organizuje sekcje sportowe w różnych dyscyplinach sportu, zespoły sportowe, grupy szkoleniowe itp., 2. organizuje treningi oraz szkolenia sportowe dla zawodników poszczególnych sekcji, 3. organizuje zawody i imprezy sportowe, a także bierze udział w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego celu organizacje, 4. propaguje wśród społeczeństwa kulturę fizyczną, sport i rekreację oraz prowadzi pracę wychowawczą wśród członków, 5. zapewnia odpowiednie warunki do uprawiana sportu i rekreacji poprzez zatrudnianie odpowiedniej kadry trenerskiej i instruktorskiej, zapewnia odpowiednią bazę sportową, sprzęt sportowy itp.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Klubu Sportowego, ich prawa i obowiązki.
§ 8 1. Członkami Klubu Sportowego mogą być osoby fizyczne i prawne. 2. Osoba prawna może być członkiem wspierającym Klubu Sportowego.
§ 9 Członkowie Klubu Sportowego dzielą się na: 1. członków zwyczajnych, 2. członków honorowych, 3. członków wspierających.
§ 10 Tytuł Honorowego Członka Klubu Sportowego nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Klubu Sportowego osobom posiadającym duże zasługi w pracy dla dobra Klubu Sportowego.
§ 11 Członkowie honorowi mają prawo: 1. udziału w zebraniach Klubu Sportowego z głosem doradczym, 2. udziału w imprezach organizowanych przez Klub Sportowy, 3. korzystania z urządzeń, sprzętu sportowego i innych udogodnień będących w posiadaniu Klubu Sportowego.
§ 12 Członkostwo honorowe ustaje w przypadku wykluczenia z grona członków Klubu Sportowego orzeczeniem Zarządu klubu. Od orzeczenia tego osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia członków Klubu sportowego.
§ 13 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Klubu Sportowego, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 2. Osoba prawna działa w Klubie sportowym przez swojego przedstawiciela. 3. Członek wspierający nie korzysta z praw wyborczych.
§ 14 Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel, który: 1. złoży Zarządowi Klubu Sportowego pisemną deklarację przystąpienia do Klubu, 2. uiści wpisowe w wysokości określonej na dany rok kalendarzowy przez Zarząd Klubu sportowego, 3. zostanie przyjęty do Klubu Sportowego przez Zarząd Klubu, 4. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 – 3 mogą być członkami Klubu Sportowego i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, 5. małoletni poniżej 16 lat po spełnieniu warunków określonych  w ust. 1 – 3 mogą za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych być członkami Klubu Sportowego bez prawa głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu Sportowego.
§ 15 Do obowiązków członka Klubu Sportowego należy: 1. branie czynnego udziału w pracach Klubu Sportowego, stosownie do postanowień statutu, regulaminów, uchwał i decyzji organów Klubu Sportowego, 2. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez organy Klubu Sportowego, 3. chronienie majątku Klubu Sportowego, jako wspólnego dobra wszystkich jego członków i zwalczanie przejawów marnotrawstwa, 4. propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz pozyskiwanie nowych członków Klubu Sportowego; 5. świadczenie pracy społecznej na rzecz Klubu Sportowego.
§ 16 Członek Klubu Sportowego ma prawo: 1. uczestniczenia w zebraniach Klubu Sportowego, wybierania i bycia wybranym do wszystkich organów Klubu Sportowego, 2. poddawanie ocenie działalności Klubu Sportowego i jego organów, wysuwania postulatów i wniosków wobec organów Klubu, 3. korzystania ze wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu będącego własnością Klubu Sportowego oraz innych udogodnień jakie stwarza Klub Sportowy swoim członkom.
§ 17 Członkostwo Klubu Sportowego ustaje wskutek: 1. śmierci członka, 2. wystąpienia z Klubu Sportowego, 3. wykluczenia członka z Klubu Sportowego, decyzją Zarządu Klubu, które może nastąpić w przypadku działania na szkodę Klubu Sportowego, nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał organów Klubu, nie opłacanie składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy. Wykluczeni z Klubu Sportowego mają prawo odwołania się od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego.
§ 18 Członkowie Klubu Sportowego za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Klubu mogą być wyróżniani lub nagradzani: dyplomem, nagrodą rzeczową lub odznaką honorową.
§ 19 Za uchybienia oraz nieprzestrzeganie statutu, regulaminu, uchwał i decyzji organów Klubu Sportowego mogą być nakładane na członków Klubu następujące kary: upomnienie, ostrzeżenie, nagana, czasowe pozbawienie praw członkowskich (zawieszenie) lub wykluczenie. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Klubu Sportowego wszczyna Zarząd Klubu, a przeciwko członkom władz Klubu – Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego.

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu Sportowego.
§ 20 Pełnienie funkcji we władzach Klubu Sportowego jest honorowe (społeczne).
§ 21 Władzami Klubu Sportowego są: 1. Walne Zgromadzenie Członków, 2. Zarząd, 3. Komisja Rewizyjna.
§ 22 1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego zbiera się przynajmniej jeden raz w roku i jest przeprowadzane w obecności: w pierwszym terminie przynajmniej 50% członków Klubu Sportowego, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków. Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie obraduje w tym samym dniu po upływie pół godziny. 2. Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego  zwołuje Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Klubu Sportowego. 3. Na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Klubu Sportowego Zarząd Klubu zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 14 dni od ogłoszenia. 4. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia członków Klubu Sportowego Zarząd Klubu powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu oraz n tablicach ogłoszeń na terenie działania Klubu Sportowego.
§ 23 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego należy: 1. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 2. uchwalanie planów działań i budżetu Klubu Sportowego, 3. rozpatrywanie i ocena działalności Klubu Sportowego i jego władz oraz udzielanie absolutorium władzom Klubu Sportowego, 4. uchwalanie statutu oraz zmian statutu Klubu Sportowego, 5. nadawanie tytułów Honorowego Członka Klubu Sportowego, 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, 7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, które zostaną wniesione do porządku obrad przez władze lub  członków Klubu Sportowego.
§ 24 Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach zmiany statutu, likwidacji Klubu Sportowego, które wymagają większości 2/3 głosów.
§ 25 1.   Zarząd Klubu Sportowego liczy od 5 do 11 członków, wybranych na okres 4 lat w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego. 2.   Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 1 do 2 V-ce Prezesów, Sekretarza i Skarbnika. 3.   Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§ 26 1. Dla ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej 50% członków Zarządu. 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Prezes Zarządu może posługiwać się pieczątką „Prezes Klubu”.
§ 27 Zarząd Klubu Sportowego: 1. w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, 2. reprezentuje Klub Sportowy na zewnątrz, 3. uchwala okresowe plany działalności oraz preliminarze budżetowe w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego, 4. składa sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego przed Walnym Zgromadzeniem, 5. uchwala regulaminy i wszelkie niezbędne wewnętrzne przepisy dotyczące działalności Klubu Sportowego, 6. zarządza majątkiem i finansami Klubu Sportowego, 7. podejmuje decyzje o nabyciu i sprzedaży nieruchomości, przeniesienia zawodników do innego klubu, 8. podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Klubu Sportowego do federacji  i związków sportowych, bądź innych stowarzyszeń, 9. zawiera umowy w zakresie zatrudnienia, 10. podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 28 Komisja Rewizyjna Klubu Sportowego składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 4 lat. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
§ 29 Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 1. kontrola całokształtu działalności Klubu Sportowego, 2. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu Sportowego z działalności Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy oraz stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu Sportowego, 3. kontrola stanu gospodarowania majątkiem i funduszami Klubu Sportowego, kontrola opłacania wpisowego i składki członkowskiej.
§ 30 Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu Sportowego z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

Sekcje sportowe.
§ 31 W celu stworzenia możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportu Zarząd Klubu Sportowego powołuje sekcje sportowe, które mogą w ramach Klubu uzyskać zgodę Zarządu na autonomiczność. O rozwiązaniu sekcji sportowej decyduje Zarząd Klubu. Członkowie rozwiązanej sekcji mogą odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego.
§ 32 Sekcją sportową kieruje kierownik sekcji powoływany przez Zarząd Klubu Sportowego.
§ 33 Kierownik sekcji sportowej: 1. ustala okresowe plany działalności, 2. kieruje działalnością sekcji sportowej, 3. składa Zarządowi Klubu Sportowego kwartalne sprawozdanie z działalności sekcji.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Klubu Sportowego.
§ 34 Majątek Klubu Sportowego stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości.
§ 35 1. Dochody Klubu Sportowego składają się z wpisowego, składek członkowskich, wpływów z działalności gospodarczej, wpływów uzyskanych drogą organizacji zawodów, imprez, wynajmu urządzeń i sprzętu sportowego, dotacji, darowizn itp. 2. Dochody Klubu Sportowego są w całości przeznaczone na działalność statutową Klubu Sportowego.
§ 36 Majątkiem Klubu Sportowego zarządza Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego statutu i uchwalonym budżetem Klubu Sportowego.
§ 37 Do wydatkowania sum pieniężnych, zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu Sportowego, a także podpisywania wszelkiego rodzaju dokumentów dotyczących reprezentowania  Klubu Sportowego na zewnątrz, w tym sprawach finansowo-gospodarczych upoważniony jest Zarząd Klubu Sportowego. W sprawach tych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
§ 38 Zarząd Klubu Sortowego może upoważnić inne osoby do podpisywania dokumentów określonych w § 36 w granicach kompetencji przypisanych Zarządowi Klubu Sportowego.
§ 39 Klub Sportowy prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ VII

Likwidacja Klubu Sportowego.
§ 40 Likwidacja Klubu Sportowego  może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez Walne zgromadzenie Członków Klubu Sportowego większością 2/3 głosów.
§ 41 Walne Zgromadzenie członków Klubu sportowego określa tryb likwidacji Klubu oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Klubu Sportowego.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe.
§ 42 Klub Sportowy może być członkiem związku sportowego. O przystąpieniu do związku sportowego decyduje Zarząd Klubu Sportowego na wniosek odpowiedniej sekcji sportowej. Klub Sportowy z racji przynależności do danego związku sportowego podporządkowuje się przepisom, uchwałom i decyzją tego związku w ramach kompetencji określonych niniejszym statutem. Sprawy wymagające uchwał Walnego zgromadzenia Członków Klubu Sportowego podlegają przekazaniu przez Zarząd do załatwienia stosownie do postanowień niniejszego statutu.
§ 43 Klub Sportowy może być także członkiem innego stowarzyszenia sportowego. O przystąpieniu do stowarzyszenia sportowego decyduje Zarząd Klubu Sportowego. Postanowienia § 41 stosuje się odpowiednio.
§ 44 Przepisy wewnętrzne regulujące funkcjonowanie Klubu Sportowego i jego sprawy wewnętrzne w ramach kompetencji ustala Zarząd Klubu sportowego.
§ 45 Prawo interpretacji niniejszego statutu, wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i decyzji posiadają wyłącznie odpowiednio Walne Zgromadzenie lub Zarząd Klubu Sportowego.